2017 m. jėgos trikovės varžybų nuostatai

Jėgos trikovės varžybos Lietuvoje organizuojamos pagal Vykdomojo komiteto patvirtintą kalendorių.

I. Tikslas ir uždaviniai.

Populiarinti jėgos trikovę; išaiškinti stipriausius atletus; sėkmingai pasiruošti ir dalyvauti tarptautinėse varžybose.

II. Varžybų programa.

Suaugusiųjų varžybos:

  1. Lietuvos trikovės čempionatas (toliau – LČ). 2. Lietuvos trikovės taurė. 3.Turnyrai. 4. Lietuvos štangos spaudimo čempionatas.5. Lietuvos klasikinės jėgos trikovės varžybos (be spec. aprangos). 6. Lietuvos klasikinės jėgos trikovės taurė.

Jaunimo ir jaunių varžybos:

  1. Lietuvos trikovės čempionatas 2. Lietuvos štangos spaudimo čempionatas.

Veteranų varžybos:

  1. Lietuvos trikovės čempionatas (atskira įskaita LČ metu)2. Lietuvos štangos spaudimo čempionatas.

Lietuvos čempionatai yra uždari, Lietuvos taurės varžybos ir kiti turnyrai yra atviri.

 

III. Varžybų organizatoriai.

Varžybas organizuoja Lietuvos jėgos trikovės federacija (toliau – LJTF) kartu su Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamentu. Turnyrus organizuoja klubai – LJTF nariai.

Už varžybų vietos paruošimą atsako sporto skyriai ir federacijos nariai, kurių teritorijoje organizuojamos varžybos. Varžybų organizavimo kontrolę vykdo Techninis komitetas.

Varžybų organizatoriai ne vėliau kaip 30 dienų prieš varžybas paskelbia JTF tinklapyje pakvietimą į varžybas, kuris turi būti suderintas su LJTF VK.

IV. Svorio kategorijos.

1.Lietuvos čempionatuose ir taurės varžybose sportininkai varžosi šiose svorio kategorijose:

Vyrai:  59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg, +120 kg

Moterys: -57kg, -63kg, -72kg, +72kg.

-57 kg ir +72 kg svorio kategorijų nugalėtojos išaiškinamos pagal Wilks taškus.

2.Turnyruose svorio kategorijos nustatomos pagal organizatorių sudarytus nuostatus.

3.Veteranai vyrai trikovės ir štangos spaudimo čempionatuose:

amžiaus grupėje per 40 metų rungtyniauja šiose svorio kategorijose: 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg, +120 kg. Svorio kat. 74 kg nugalėtojai išaiškinami pagal Wilks taškus.

amžiaus grupėje per 50 metų rungtyniauja  šiose svorio kategorijose: 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 105+ kg. Svorio kat. 74 kg ir +105 kg nugalėtojai išaiškinami pagal Wilks taškus.

amžiaus grupėse per 60 metų ir per 70 metų rungtyniauja absoliučioje sv. kategorijoje, o nugalėtojas išaiškinamas pagal Wilks taškus.

Veteranės moterys amžiaus grupėje virš 40 metų varžosi svorio kategorijose iki 63 kg; virš 63 kg. Amžiaus grupėse virš 50 metų, virš 60 metų, virš 70 metų varžosi absoliučiose svorio kategorijose. Nugalėtojos išaiškinamos pagal Wilks taškus.

Jaunimo varžybose svorio kategorijos: 53 kg, 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg, +120 kg.

Jaunių varžybose svorio kategorijos: 53 kg, 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, +105 kg. Svorio kat. +105 kg nugalėtojai išaiškinami pagal Wilks taškus.

V. Varžybų dalyviai.

Varžybose dalyvauja miestų, rajonų, klubų komandos. Sportininkai Lietuvoje rengiamose varžybose gali rungtyniauti ir individualiai. Sportininkai, vykstantys į užsienio varžybas, privalo priklausyti klubui, kuris yra LJTF narys.

Sportininkai atvykę į varžybas turi pateikti galiojančią sportininko licenciją. 2017 metų sportininko licencijos išduodamos ir galioja kalendorinius metus (iki 2017 m. gruodžio 31 dienos).

Dalyvių atstovavimas komandai nustatomas pagal komandinę paraišką, patvirtintą komandos vadovo (paraiškos pavyzdys pateikiamas oficialiame tinklapyje). Sportininkas 2017 m. gali keisti  komandą tik vieną kartą esant rimtai priežasčiai (pakeitus gyv. vietą, išvykus mokytis, ir kt.)

Jaunių amžius nuo datos, kai sukanka 14 m. ir visus kalendorinius metus, kai sukanka 18 metų (pagal kalendorinius metus, gimę 1999 m.).

Jaunimo varžybose dalyvauja sportininkai, kuriems kalendoriniais metais sukanka 14 m. ir visus kalendorinius metus, kai sukanka 23 metai (pagal kalendorinius metus gimę 1994 m.)

Veteranų varžybose dalyvauja sportininkai, kuriems kalendoriniais metais sukanka 40 metų (antra grupė 50 metų, trečia grupė 60 metų, ketvirta grupė 70 m.) sportininkai – nuo sausio 1 d. kai sukanka amžius.

Varžybose gali dalyvauti fiziniai asmenys, pateikę asmens dokumentą, sveikatos patikrinimo pažymą (arba gydytojo atžymą sportininko licencijoje), sumokėję starto mokestį ir pasirašę antidopingo sutartį bei turėti galiojančią sportininko licenciją.

Varžybose (jaunių ir jaunimo trikovės čempionatas, spaudimo be aprangos čempionatas) kada tuo pačiu metu dalyvauja kelių amžiaus grupių sportininkai, jie paskirstomi pagal amžių – jaunių iki 18 m, jaunimo iki 23 m, suaugusių iki 39 m, veteranų virš 39 m. atvira klasė (amžiaus grupės nustatomos pagal IPF taisykles).

Už viešą nepagarbos demonstravimą jėgos trikovės sportui ar Lietuvos jėgos trikovės federacijai sportininkams gali būti taikomos sankcijos nuo įspėjimo iki diskvalifikavimo iš varžybų.

VI. Komandinė įskaita.

Varžybos organizuojamos pagal tarptautines jėgos trikovės taisykles. Sumuojant komandinius rezultatus varžybose įskaitomi šeši geriausi rezultatai (iš jų ir viena moteris) . Surinkus vienodą taškų sumą, lemia aukštesnių vietų skaičius. Jei surenkama vienoda taškų suma ir vienodos užimtos vietos, lemia taškų suma pagal Wilks koeficientą. Maksimalus komandos narių skaičius – 11 sportininkų. Vienoje sv. Kategorijoje įskaitoje gali dalyvauti daugiausiai du dalyviai iš vienos komandos, kurie nustatomi pagal geriausią varžybų rezultatą. Įskaitiniai taškai duodami taip: I vieta – 12tšk., II vieta – 9tšk., III vieta – 8tšk., IV vieta – 7 tšk., ir t.t. X vieta – 1 tšk. Visos po jos einančios vietos duoda po vieną tašką.

Štangos spaudimo gulomis varžybose rekordai fiksuojami atskirai nuo trikovės varžybų. Trikovės varžybose pasiektas štangos spaudimo rekordas fiksuojamas ir kaip štangos spaudimo rekordas.

Lietuvos trikovės, štangos spaudimo čempionate ir Lietuvos taurės varžybose komandiniai taškai skaičiuojami tik įvykdžius III kategorijos normatyvą.

Visos Lietuvos jėgos trikovės organizuojamose varžybose komandiniai taškai skaičiuojami tik įvykdžius IV kategorijos normatyvą jaunimui; III kategorijos normatyvą suaugusiems. Komandinė įskaita varžybose (jaunių ir jaunimo trikovės čempionatas, klasikinės štangos spaudimo (be spec. aprangos) čempionatas) kada tuo pačiu metu dalyvauja kelių amžiaus grupių sportininkai, vykdoma skirtingose amžiaus grupėse.

VII. Finansavimas.

Komandos išlaidas dengia siunčianti organizacija. Visi varžybų dalyviai moka starto mokestį: jaunių ir jaunimo varžybose – 7 EUR, suaugusių Lietuvos čempionate, Lietuvos taurėje – 15 EUR, Lietuvos štangos spaudimo čempionate bei veteranų spaudimo varžybose – 10 EUR

Sportininkai visose varžybose svėrimo metu moka 1 EUR mokestį federacijai už anti-dopingo kontrolę.

Visi varžybų dalyviai norintys dalyvauti LJTF organizuojamose varžybose privalo įsigyti licenciją kalendoriniams metams. Licencijos kaina jaunių ir jaunimo amžiaus grupei – 6 EUR , suaugusiems – 12 EUR, veteranams – 10 EUR Jaunimui ir jauniams licencijos pratesimo mokestis 6 EUR, suaugusiems – 12 EUR, veteranams – 10 EUR Sportininkai praeitais metais atstovavę LJTF EPF ir IPF organizuotuose čempionatuose einamaisiais metai atleidžiami nuo licencijos pratęsimo mokesčio. Vienkartinės licencijos mokestis jaunimui ir jauniams  4 EUR, suaugusiems – 7 EUR, veteranams – 6 EUR.

Komanda, norinti sumokėti starto mokesčius pavedimu, turi tai atžymėti pateikdama paraišką (ne vėliau kaip 12 dienų iki varžybų pradžios).

  1. Komandų metinis mokestis federacijai 45 EUR, mokamas iki kovo 1d. Nesumokėjus nario mokesčio iki numatytos datos, narystė yra prarandama ir stojamasis mokestis negrąžinamas. Už komandinio metinio mokesčio rinkimą atsakingas generalinis sekretorius. Naujų klubų narių stojamasis mokestis nuo 2016.04.30 yra 70 eur.

Techninio komiteto išlaidoms varžybų organizatorius skiria 60 EUR vienai dienai; 100 EUR dviem dienoms, likusi dalis organizatorių išlaidoms apmokėti.

Sportininkai, vykstantys į tarptautines varžybas atstovauti Lietuvai, finansuojami tokia tvarka:

  • Varžybose užėmę šias vietas:
  Europos Čempionatas Pasaulio Čempionatas
Jauniai 1-3 1-6
Jaunimas 1-4 1-7
OPEN 1-5 1-8
  • Sportininkas turi užimti ne paskutinę vietą (Jeigu sportininkas užima antrą vietą, tačiau kategorijoje buvo iš viso du dalyviai, finansavimas neskiriamas).
  • Sportininkai, iš anksto gavę Federacijos finansavimą tarptautinėms varžyboms, tačiau neįvykdę plano, privalo grąžinti gautas lėšas į Federacijos sąskaitą. Negrąžinę lėšų sportininkai, už nesąžiningą elgesį netenka teisės dalyvauti tarptautinėse varžybose.

 

VIII. Apdovanojimas.

Pagal bendrus varžybų nugalėtojų apdovanojimo nuostatus ir pagal sutartis su rėmėjais.

Federacija įsipareigoja pateikti diplomus pageidaujant organizatoriui, ne vėliau kaip 30 dienų iki varžybų dienos.

Pirmos trys vietos kiekvienoje svorio kategorijoje apdovanojamos medaliais arba taurėmis ir diplomais bei rėmėjų ir organizatorių įsteigtais prizais.

Visose jėgos trikovės varžybose trys pirmos komandinės vietos apdovanojamos taurėmis ir organizatorių bei rėmėjų įsteigtais prizais.

Apdovanojamas sportininkas turi dėvėti tvarkingą sportinę aprangą, kitaip nebus apdovanojamas.

Absoliučioje įskaitoje rezultatai skaičiuojami pagal Wilks koeficientą. Absoliučioje įskaitoje apdovanojami ne mažiau kaip trys moterys ir ne mažiau kaip trys vyrai taurėmis ir organizatorių bei rėmėjų įsteigtais prizais.

 

IX.Paraiškos.

Galutinė komandinė registracija (paraiškos forma) el. paštu pateikiama generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip likus 15 d. iki varžybų datos. Paraiškoje nurodomi sportininkų vardai, pavardės, gimimo metai, svorio kategorijos ir komandos teisėją komanda kuri negali keistis. Nepateikus komandinės registracijos laiku starto mokestis didinamas 50%. Sportininkai gali keisti svorio kategoriją likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki varžybų dienos. Likus mažiau nei 7 dienoms iki varžybų sportininkas, keičiantis svorio kategoriją (tik į aukštesnę), moka papildomą 50 proc. startinio mokesčio sumą.

Už paraiškos pateikimą atsako komandos vadovas.

Komandai (trys ir daugiau sportininkų) neturinčiai teisėjo, komandinėje įskaitoje anuliuojamas geriausias sportininko rezultatas) ir komanda sumoka 30 EUR techniniam komitetui 15d. prieš varžybas.

Sportininkai užsiregistravę į varžybas privalo apie savo nedalyvavimą pranešti likus 7 dienoms iki varžybų pradžios (išskyrus ligos ir kitus force majore atvejus) šiais atvejais sportininkas vis tiek apie savo nedalyvavimą privalo pranešti nedelsiant. Nepranešus apie savo nedalyvavimą sportininkas norėdamas dalyvauti kitose varžybose turės sumokėti startinį mokesti ir už tas varžybas, kuriose ji registravosi, bet neatvyko bei neatšaukė registracijos iki nurodyto termino. Registracija ir registracijos atšaukimas el. p. djzann@gmail.com.

Varžybų direktorius yra varžybų organizatorius, kuris numato varžybų tvarkaraštį ir pravedimo tvarką.

X. Teisėjavimas.

Teisėjavimą vykdo LJTF techninis komitetas.

Fiksuojant rekordą veiksmui teisėjauja mažiausiai du pirmos nacionalinės kategorijos teisėjai (sąrašas paskelbtas federacijos tinklapyje). Užsakant svorį apie mėginimą gerinti rekordą sportininkas arba treneris turi informuoti sekretoriatą, to nepadarius bandymas įskaitomas, bet nefiksuojamas rekordas.

Sportininkams suteikiamas loterijos numeris, kuris naudojamas sportininkams užsakius tokį patį svorį nustatant jų eiliškumą tokia tvarka: anksčiausiai užsiregistravę sportininkai gauna aukščiausią numerį.

Žiuri sudaro trys Techninio komiteto paskirti asmenys. Visus varžybų metu ant pakylos iškilusius klausimus sprendžia žiuri. Varžybų metu iškilusius organizacinius klausimus sprendžia Techninis komitetas ir varžybų vyr. Teisėjas bei organizatorių atstovas.

 

Techninio komiteto darbo nuostatai:

Techninį komitetą sudaro 5 nariai, kuriuos ketverių metų kadencijai išrenka konferencija.

Techniniam komitetui vadovauja komiteto narių išrinktas pirmininkas. Komiteto pirmininkas

netenka įgaliojimų tada, kai:

2.1. atsistatydina arba tampa neveiksniu;

2.2. Federacijos Vykdomasis komitetas pagal Techninio komiteto narių balsų daugumos prašymą, šalina Techninio komiteto pirmininką iš pareigų už netinkamai atliekamas savo pareigas arba Federacijos įstatų ir/arba etikos kodekso pažeidimus.

Komiteto narys netenka savo įgaliojimo, kai:

3.1. atsistatydina ar tampa neveiksniu;

3.2. Federacijos Vykdomasis komitetas, pagal gautą Techninio komiteto pirmininko motyvuotą prašymą, šalina Techninio komiteto narį iš pareigų už Federacijos įstatų, etikos kodekso nesilaikymo ar netinkamą savo pareigų atlikimą.

Naują techninio komiteto narį, vietoj įgaliojimų netekusio nario, išrenka konferencija artimiausios konferencijos metu.

Techninio komiteto funkcijos:

5.1.skiria pakylos teisėjus bei žiuri narius (jei nėra trijų žiuri, skiriamas žiuri pirmininkas) LJTF organizuojamose varžybose, kurios įtrauktos į varžybų tvarkaraštį;

5.2.ruošia ir egzaminuoja nacionalinės kategorijos teisėjus;

5.3.ne rečiau kaip vieną kartą per metus rengia kvalifikacijos kėlimo seminarus nacionalinės kategorijos teisėjams ir kandidatams į nacionalinės kategorijos teisėjus;

5.4.nustato procedūras, kurių privalo laikytis nacionalinės kategorijos teisėjai varžybų metu bei sudaro pareigų aprašymus kitiems varžybų oficialiems asmenims;

5.5.sudaro teisėjų etikos kodeksą;

5.6.skelbia techninę informaciją (naujas techninių taisyklių redakcijas, atmintines ir pan.);

5.7.užtikrina, kad LJTF organizuojamose varžybose būtų naudojama IPF reikalavimus atitinkanti įranga bei atletų apranga.

Techninio komiteto teisės:

6.1. gauti reikalingą informaciją iš federacijos Vykdomojo komiteto, generalinio sekretoriaus ir kitų Komitetų;

6.2. gauti visus reikalingus įgaliojimus savo funkcijoms atlikti;

6.3.pasitelkti kitus jėgos trikovės specialistus norminių dokumentų rengimui ir svarstymui, seminarų vedimui;

6.4.teikti Federacijos vykdomajam komitetui pasiūlymus dėl federacijos veiklos tobulinimo;

6.5.pagal kompetenciją dalyvauti susirinkimuose, pasitarimuose, konferencijose jėgos trikovė klausimais;

6.6.siūlyti Federacijos Vykdomajam komitetui įtraukti į Vykdomojo komiteto susirinkimų darbotvarkę Techninio komiteto nariams rūpimus klausimus.

Techninio komiteto pareigos:

7.1.laikytis šių nuostatų reikalavimų;

7.2.priimti sprendimus atsižvelgiant tik į Federacijos interesus ir nepropaguoti individualių interesų;

7.3. Federacijos Vykdomajam komitetui pareikalavus paaiškinti Techninio komiteto priimto sprendimo priežastis ir motyvus.

Techninis komitetas už savo darbą kartą per metus atsiskaito Federacijos Vykdomajam komitetui, kuris ataskaitas pristato Konferencijai.

LJTF Vykdomasis komitetas